Istimewa Elektro beschikt over zeer uitgebreide kennis van en ervaring in het organiseren en uitvoeren van (meerjarige) onderhoudscontracten voor preventief èn correctief onderhoud aan bestaande en nieuwe installaties.
Wij zijn in staat u zeer diverse mogelijkheden, variërend in diepgang en verantwoordelijkheden, te bieden. Kortom, alles tussen "onderhoud op regie" en "prestatiegaranties voor wat betreft beschikbaarheid en betrouwbaarheid" is mogelijk.

Ten allen tijde staat bij ons een zorgvuldige afweging tussen kosten en baten voorop om voor u als klant een maximale toegevoegde waarde te creëren.

Hiertoe heeft de Maintenance en Service afdeling de Istimewa Elektro Maintenance visie ontwikkeld. Deze visie houdt in dat binnen de kaders van de duur en de eisen van het contract, de life cycle van de installaties en het storingsgedrag een "tailor made" aanpak wordt ontwikkeld.

Wij passen hierbij diverse gestructureerde technieken toe, zoals bijvoorbeeld Reliability Centered Maintenance, om dit te realiseren.

Onze aanpak bestaat globaal uit de volgende elementen:

Diagnostiek & Meten

Meten is weten en dus een belangrijk onderdeel voor het stellen van diagnose bij het oplossen van storingen. Onze serviceverlening beoogt en snelle en effectieve aanpak van de meest uiteenlopende problemen rondom roterende werktuigen. Informatie wordt verkregen vanuit trillingsanalyse, geluidsspectrum, thermografisch onderzoek, energiehuishouding, olieanalyse etcetera. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van inspecties ten aanzien van veiligheid (Arbo/NEN50110), functionaliteit, kwaliteit van roterende installaties en werktuigen. Vanuit de inspectieresultaten worden aanbevelingen gegenereerd voor directe verbeteringen en desgewenst een voorstel voor het lange termijn onderhoud.

Uitlijnen

Het uitlijnen van machine- of werktuigopstellingen geschiedt met uiterst moderne apparatuur op de werklocatie. Binnen de gewenste toleranties wordt de opstelling ingeregeld door het uitvullen en afstellen van koppelingen en fundaties.

Trillingsanalyse

Informatie over trillingsfrequentie en amplitudes zijn van groot belang om problemen met draaiende assen en lagers vroegtijdig te signaleren. Vanuit bekende referentiekaders kunnen afwijkingen in het trillingspatroon van een machine of werktuig de aard van een toekomstige storing aangeven. Trillingsanalyse draagt bij tot het optimaliseren van onderhouds- of vervangingshandelingen in het kader van een conditioneel onderhoudsconcept.

Transformatoren

De transformator is een belangrijk onderdeel van iedere midden- en hoogspanningsinstallatie voor de energiedistributie. Een periodieke controle, als onderdeel van een beheer- en onderhoudsplan, is dan ook noodzakelijk. Daartoe behoort onder andere een onderzoek naar de kwaliteit van de transformatorolie. De olie-analyse kunnen wij voor u uitvoeren.

Afdeling Rotating

Onze afdeling Rotating oriënteert zich met het onderhoud van roterende machines doelbewust tot de industriële dienstverlening op de Zeeuwse markt.Wij bieden klantgerichte dienstverlening in de industrie, scheepvaart en water- en milieusector. De afdeling Rotating is in het bezit van een 24 uurs storingsdienst bestaande uit vier monteurs.

Pompen

Voor alle soorten van roterende pompen in de afvalwater en milieuindustrie biedt de afdeling Rotating kenni en expertise voor onderhouds- en reaparatiewerk. Als het gaat om afdichtigen, lagering, seals, opspuiten, waaiers, keramische behandelingen etc. kunnen wij door een deskundige aanpak, met een korte reparatietijd, een goede werking garanderen. De afdeling Rotating is niet gebonden aan fabrikaten en biedt met haar uitebreide expertise terugvallen op diverse elektrotechnische en mechanische specialismen, zoals specifieke revisiewerkzaamheden.

Istimewa Elektro is Kiwa gecertificeerd voor 'Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen' (BRL-K14020). De beoordelingsrichtlijn richt zich op het vaststellen van de kwaliteit van het onderhoud aan pompinstallaties en gemalen. De kwaliteitseisen hebben betrekking op de doelmatigheid van het onderhoud, rekening houdend met techniek en veiligheid aan de hand van de in de beoordelingsrichtlijn opgenomen werkwijzen en kwaliteitsnormen. Ook wordt de kwaliteit vastgesteld aan de hand van rapportages die aan de opdrachtgevers worden uitgebracht over verrichte onderhoudswerkzaamheden.