Waterdunen | Provincie Zeeland
2018-07-01
afbeelding bij Waterdunen | Provincie Zeeland
In West Zeeuws-Vlaanderen is vanaf 2012 gestart met de aanleg van Waterdunen, een groot natuur- en recreatiegebied. Dit is in de Oud- en Jong Breskenspolder, ten noorden van Groede, tussen de Groese Duintjes en Schoneveld. Waterdunen wordt voor iedereen. Voor mensen uit de streek, voor dagjesmensen en toeristen. Aanvang de werkzaamheden was op 1 juli 2014. Het project loopt nog steeds.
Wat komt er straks in Waterdunen?
  • 400 recreatieverblijven (op 40 hectare) in nieuwe duinen en schorren
  • duincamping met 300 plaatsen (op 14 ha)
  • een hotel
  • een boulevard met kleinschalige horeca en detailhandel
  • 250 hectare toegankelijke getijdennatuur (slikken en schorren) en recreatienatuur
  • bijbehorende aanpassingen van de wegen, paden en parkeervoorzieningen
Om getijdenwerking en de vorming van nieuwe natuur mogelijk te maken, startte het Waterschap Scheldestromen in opdracht van de Provincie Zeeland in 2013 met de aanleg van een getijdenduiker. Dit is een doorlaatmiddel waardoor het water uit de Westerschelde het gebied tweemaal per dag in- en uitstroomt

Werkzaamheden en constructie
De bouw start medio augustus 2013 en is naar schatting eind 2014 klaar. De getijdenduiker wordt in de dijk gebouwd. Daarom moet voorafgaand aan de bouw van de duiker een tijdelijke waterkering gemaakt worden die de dijk vervangt.

Rol Istimewa Elektro
De opdrachtverlening is geweest op 18 november 2013 door BAM Civiel Zuidwest. Istimewa Elektro gaat de elektrotechnische en besturingsinstallatie engineeren, leveren en aansluiten t.b.v. Getijdenduiker en een nieuw te realiseren pompgemaal. Istimewa Elektro is mei 2014 gestart met de engineering van de Getijdenduiker. Inmiddels is het uitvoerings-ontwerp ingediend en in week 27 wordt gestart met de kastenbouw. In augustus 2014 starten de werkzaamheden op de locatie waar begonnen wordt met de realisatie van de technische ruimte en de gebouwgebonden installaties. Parallel hieraan is de engineering voor het pompgemaal opgestart, Istimewa Elektro verwacht in augustus goedkeuring te krijgen op het uitvoeringsontwerp.

Tijdelijke waterkering
In de dijk rond 't Killetje komt de tijdelijke waterkering, een zogenaamde kistdam. Deze bestaat uit twee stalen damwanden die 15 m uit elkaar staan, de ruimte tussen die damwanden wordt opgevuld met zand. Achter de tijdelijke waterkering komt de bouwkuip waarin de getijdenduiker wordt gebouwd.

Kokers
De duiker wordt 'op staal' gefundeerd, wat betekent dat er geen palen onder de duiker komen. De duiker krijgt vier kokers met inwendige afmetingen van 4m breed en 3m hoog. Drie kokers dienen om het getij te creëren in Waterdunen. De vierde koker is bedoeld voor de afvoer van polderwater en wordt via een verbindingskoker aangesloten op een gemaal, dat gelijktijdig met de getijdenduiker wordt gebouwd. Op de koker in het dijklichaam komt een bedieningsruimte. Nadat de duiker is gemaakt, wordt de dijk in oorspronkelijke staat hersteld, en de tijdelijke waterkering verwijderd.

Schuiven
De kokers krijgen schuiven die op afstand bedienbaar zijn. De schuiven regelen het waterpeil in het getijdengebied. De constructie is onderdeel van de waterkering en het waterschap stelt hoge eisen aan de afsluiting. Indien nodig, zoals bijvoorbeeld bij stormvloed, moet de constructie hermetisch gesloten kunnen worden, zodat het water uit de Westerschelde niet meer het gebied in kan. Daarom krijgt elke koker twee schuiven. Voor meer informatie over de aanleg van Waterdunen kijk op: www.waterdunen.com