Istimewa Elektro is zich zeer bewust van haar positie als bedrijf in de maatschappij. Zij wil daarom het behalen van een gezond financieel rendement combineren met het leveren van toegevoegde waarde voor haar medewerkers, het milieu en de maatschappij, voor nu en in de toekomst. Derhalve maakt "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" (MVO) integraal onderdeel uit van de missie, visie en strategie van de onderneming.

Milieu

CO2-Prestatieladder
Reductie van de uitstoot van CO2 is inmiddels één van de hoogste prioriteiten geworden van overheden op alle niveaus. Organisaties gelieerd aan de overheid en commerciële bedrijven volgen deze ontwikkeling inmiddels in rap tempo.

Istimewa Elektro heeft zich tot doel gesteld haar prestaties op het gebied van reductie van CO2 uitstoot continu te gaan verbeteren. Daartoe heeft Istimewa Elektro zich in 2013 laten certificeren voor trede drie van de CO2 prestatieladder uitgegeven door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Deze prestatieladder is een door ProRail ontwikkeld instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Om de CO2 uitstoot van het bedrijf te bepalen is een CO2-footprint opgesteld over het jaar 2011. Deze footprint dient als basis voor het CO2-reductiebeleid van Istimewa Elektro. De CO2 footprint en de CO2-reductie doelstellingen zijn weergegeven in het Energie Management Plan van Istimewa Elektro.

Niveau 5
In februari 2015 heeft Istimewa Elektro zich kunnen laten certificeren voor Niveau 5 van de prestatieladder, het hoogste niveau van deze certificering!

Link: CO2-Bewust Certificaat Niveau 5 versie 3.0

Projecten met gunningvoordeel


Communicatieberichten


Ketenanalyse

Eén van de eisen hiervoor is het opstellen van een ketenanalyse. De ketenanalyse Systeemkasten voor Nautische Centrale Tilburg is middels onderstaande link te vinden op de website van SKAO Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Klik hier voor: De ketenanalyse Systeemkasten voor Nautische Centrale Tilburg

Reductiemogelijkheden
In de ketenanalyse zijn twee reductiemogelijkheden geformuleerd met daarbij een stappenplan om tot de reductie te komen. De doelstellingen zijn onderstaand geformuleerd:

Doelstelling 1: in 5% van de projecten adviseren aan opdrachtgever over mogelijkheden energiereductie (voor de verschillende emissiestromen: elektraverbruik van project, woon-werk verkeer, gebruik van duurzaam geproduceerde goederen, etc). Doelstelling 2: In projecten waar de gestelde opdracht daar ruimte voor biedt, wordt een reductie in CO2 uitstoot van 5% gerealiseerd ten opzichte van de emissiestroom waarop gereduceerd wordt.
Ten aanzien van Scope 3 emissies zijn reductiedoelstellingen van Istimewa Elektro weergegeven in het document CO2-Reductie Plan Scope 3.


CO2-Reductie Historie Istimewa ElektroKeteninitiatieven

Bij keteninitiatieven werken producenten, leveranciers, werkgevers, werknemers of organisaties, samen aan duurzame projecten.

Istimewa Elektro is aangesloten als partner bij Klimaatplein.com. Het Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de reductie van uitstoot van broeikasgassen. Hierin wordt vraag en aanbod van klimaatvriendelijke diensten en producten met elkaar in contact gebracht.

logo klimaatplein

Nieuwsbericht: Istimewa Elektro partner van het Klimaatplein

Het Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de reductie van uitstoot van broeikasgassen. Die versnelling wordt gerealiseerd door ondernemers een gratis 5-stappenplan te bieden waarmee zij laagdrempelig kunnen starten met CO2-neutraal ondernemen. Daarnaast worden ook direct klimaatvriendelijke producten en diensten aangeboden om die stappen concreet uit te voeren.

Niet alleen via de website van het klimaatplein wordt vraag en aanbod van klimaatvriendelijke diensten en producten met elkaar in contact gebracht. Organisaties inspireren elkaar ook via de LinkedIn-groep van het Klimaatplein. En via de Twitteraccount @klimaatplein worden interessante ontwikkelingen en mogelijkheden tot verdere reductie van broeikasgassen benoemd. Tenslotte wordt er periodiek een nieuwsbrief uitgebracht en bijeenkomsten georganiseerd. Door elkaar op deze manier te informeren, inspireren èn activeren wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van het klimaatprobleem.

Istimewa Elektro is vanaf oktober 2012 officieel partner geworden van het Klimaatplein. Ze onderschrijft hiermee de noodzaak om een versnelling teweeg te brengen in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Meer informatie over de doelstelling en mogelijkheden van het Klimaatplein vindt u op www.klimaatplein.com

Ook heeft Istimewa Elektro een bijdrage geleverd in het poject Getijdencentrale in de Oosterscheldekering in Zeeland (GOSK). In het consortium achter dit project zijn naast de bouwer, Tocardo, de volgende bedrijven aangesloten: Istimewa Elektro, Huisman, Hillebrand, Structon, Mammoet, Rijkswaterstaat, Zeeuwse Milieu Federatie, Provincie Zeeland en de Europese Unie. Als extra bijdrage heeft Istimewa Elektro een specifiek budget ter beschikking gesteld. Een voortzetting van dit project, in de zin van het plaatsen van meerdere getijdencentrales, is een feit en gaat plaatsvinden onder de naam Oosterschelde Tidal Power OTP10 Roompot 10. Wederom is Istimewa Elektro hierbij aangesloten.


Stimular Milieubarometer:

Ook is Istimewa aangesloten bij de Milieubarometer van de stichting Stimular. De Milieubarometer is een online instrument waarmee bedrijven en organisaties hun milieuprestatie en CO2-footprint meten en verbeteren. Een belangrijke doelstelling van Stimular is het verspreiden van kennis over Duurzaam Ondernemen, afval- en emissiepreventie, energiebesparing en milieuzorg.

logo mileubarometer


Duurzame oplossingen

Istimewa Elektro kan duurzame oplossingen bieden op het gebied van:

Afvalstromen

Registratie en beheersing van onze afvalstromen vindt nauwgezet plaats en is geborgd in de procedures van ons kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op de ISO-Norm 9001. Afvalstoffen en -materialen worden gescheiden afgevoerd/verwerkt.

Milieubelastende en gevaarlijke stoffen Bij de keuze van materialen en middelen wordt steevast gestreefd naar de oplossing welke het minst belastend is voor mens en milieu.

De voorraad gevaarlijke en milieubelastende stoffen welke opgeslagen moet worden, wordt zo klein mogelijk gehouden. Indien toch noodzakelijk worden deze stoffen in een speciaal daartoe ingerichte ruimte met speciale voorzieningen bewaard.


Veiligheid en gezondheid medewerkers

Voor Istimewa Elektro is de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers prioriteit nummer 1. Met als basis de wettelijke normen en richtlijnen zoals ISO 9001, ARBO, VCA-P, NEN 3140, ATEX e.d. wordt een actief beleid gevoerd om het bewustzijn van de organisatie op het vlak van veiligheid op het hoogst denkbare niveau te houden middels opleiding en training, veiligheidsinstructies, toolboxmeetings en evaluatie sessies.


Personeelsbeleid

Vanuit de overtuiging dat haar personeel het belangrijkste kapitaal van de onderneming vormt, voert Istimewa Elektro een actief personeelsbeleid dat medewerkers stimuleert en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei binnen de functie en het bedrijf.

Als werkgever onderhoud Istimewa Elektro tevens intensieve contacten met opleidingsinstituten in de regio.