Op naar trede 5 van de CO2-Prestatieladder
22-01-2015
afbeelding bij Op naar trede 5 van de CO2-Prestatieladder
Het is de ambitie van Istimewa Elektro om zich in januari 2015 te laten certificeren voor trede 5 van de CO2-Prestatieladder.
Ketenanalyse

Eén van de eisen hiervoor is het opstellen van een ketenanalyse. De ketenanalyse Systeemkasten voor Nautische Centrale Tilburg is middels onderstaande link te vinden op de website van SKAO Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Klik hier voor: De ketenanalyse Systeemkasten voor Nautische Centrale Tilburg.

Reductiemogelijkheden

In de ketenanalyse zijn twee reductiemogelijkheden geformuleerd met daarbij een stappenplan om tot de reductie te komen. De doelstellingen zijn onderstaand geformuleerd:

Doelstelling 1: in 5% van de projecten adviseren aan opdrachtgever over mogelijkheden energiereductie (voor de verschillende emissiestromen: elektraverbruik van project, woon-werk verkeer, gebruik van duurzaam geproduceerde goederen, etc).
  • Stap 1: globaal onderzoek uitvoeren over welke mogelijkheden er kunnen zijn op het gebied van CO2 reductie in projecten en het geven van advies aan opdrachtgevers;
  • Stap 2: meest haalbare mogelijkheden opnemen in een standaard checklist;
  • Stap 3: per project aan de hand van de checklist bepalen welke energiebesparende mogelijkheden van toepassing kunnen zijn en deze mogelijkheden voor het project nader onderzoeken;
  • Stap 4: resultaat van het onderzoek van het project als advies communiceren naar opdrachtgever.

Doelstelling 2: In projecten waar de gestelde opdracht daar ruimte voor biedt, wordt een reductie in CO2 uitstoot van 5% gerealiseerd ten opzichte van de emissiestroom waarop gereduceerd wordt.
  • Stap 1: globaal onderzoek uitvoeren over welke mogelijkheden er kunnen zijn op het gebied van CO2 reductie in projecten, zie doelstelling 1;
  • Stap 2: meest haalbare mogelijkheden opnemen in een standaard checklist, zie doelstelling 1;
  • Stap 3: per project aan de hand van de checklist bepalen welke energiebesparende mogelijkheden van toepassing kunnen zijn en deze mogelijkheden voor het project nader onderzoeken;
  • Stap 4: bepalen welke CO2 reducerende mogelijkheden ook technisch/financieel/etc. haalbaar zijn en deze opnemen in projectuitvoering;

Projectdossier CO2-Rapportage NCT

Het project NCT is een project dat mede met CO2 gunningvoordeel is verkregen zoals beschreven in het handboek CO2-Prestatieladder 2.1. Ten einde inzicht te krijgen in de CO2 uitstoot en reductiemaatregelen is een projectdossier opgesteld.

Behaalde CO2-Reductie over 2014

Het elektraverbruik over 2014 is vergeleken met 2011 (Footprint jaar) afgenomen met 14%. Door de inkoop van volledige groene stroom uit windenergie is de reductie op de totaal CO2 uitstoot van 2011(Footprint jaar) uitgekomen op 12,4%. De reductiedoelstelling van 10% is hiermee reeds behaald!

De overzichten van het brandstofverbruik wagenpark en de overzichten van de afvalstromen worden over 2014 worden in januari/februari 2015 aangeleverd. Zodra die bekend zijn zullen deze worden verwerkt in de footprint 2014 en worden gepubliceerd in het Energiemanagementplan Istimewa Elektro 2015.